Palawan - Vietnamese Village

Puerto Princesa Palawan
 

Palawan- Vietnamese Village

Vietnamese Village- Overview

vietnamese village palawan

Ngư?i di cư b?t đ?u đ?n Vi?t Nam đ?u tiên t?i Philippines sau khi s? s?p đ? c?a mi?n Nam Vi?t Nam vào năm 1975. Các thuy?n nhân đ? đ?n ? trong nư?c đ? đư?c vi?n tr? nơi trú ?n, không gi?ng như các nư?c châu Á khác, nơi h? đ? b? ngư?c đ?i l?m d?ng. Nhưng khi các chương tr?nh t? n?n k?t thúc, tr?i Palawan đư?c tuyên b? đóng c?a vào năm 1996, ngư?i Vi?t Nam l?i phía sau đư?c đ?t cho h?i hương cư?ng b?c. Nguy?n Văn Lâm, tr? l? qu?n tr? c?a Vi?t-Ville nói r?ng c?ng đ?ng, trong đó bao g?m nhi?u nhà, nhà máy m?, hai ti?m bánh m? Pháp, Công giáo và nhà th? Tin Lành và m?t đ?n th? Ph?t giáo, hi?n nay ch? có kho?ng 150 cư dân. Vi?t-Ville, m?t c?ng đ?ng nh? c?a ngư?i t? n?n Vi?t Nam t?i Palawan, đ? đ?ng như m?t bi?u tư?ng c?a khách s?n đ?a phương tolerance.It đ? tr? thành m?t đi?m thu hút du l?ch, cung c?p m?t hương v? c?a văn hóa Vi?t Nam các món ăn Pháp-Vi?t cho c? du khách trong và ngoài nư?c. Nhưng bây gi? ph?i đ?i m?t v?i m?t cu?c kh?ng ho?ng: đó ch?y ra kh?i Vi?t Nam.

 

Vietnamese Village-Pictures

Đi?u này là gi?m m?nh t? hơn 1.500 khi làng đư?c thành l?p vào năm 1996 sau khi đóng các tr?i t? n?n cu?i cùng Vi?t Nam ? Philippines. M?t s? ngư?i Vi?t Nam đ? quy?t đ?nh s?ng bên ngoài Vi?t Village, bán đ? trang s?c ho?c đi?u hành nhà ăn li?n hi?n nay m?t tr?n đ?u c?a Palawan. Ngư?i Vi?t Nam bày t? l?ng bi?t ơn v?i ngư?i Philippines đ? chào đón h? r?t ít d?u hi?u c?a xung đ?t s?c t?c gi?a hai nhóm. Nhưng di cư sang Hoa K?, Châu Âu ho?c Úc v?n c?n xa h?p d?n hơn ? trên. M?t đ? ngh? c?a Hoa K? đ? xem xét ch?p nh?n nhi?u hơn các ch? Vi?t c?ng như nh?ng n? l?c pháp l? c?a lu?t sư dân t?c Vi?t Nam đ? tái đ?nh cư cho h? ? các nư?c Tây phương ch? đ?o các cư dân c?a Vi?t-Ville ra kh?i vùng đ?t an toàn c?a h? ? Palawan.

Vietnamese Village-Pictures

Vietnamese Village-PicturesVietnamese Village-Pictures

vietnamese village palawan

vietnamese village palawan

vietnamese village palawan

 

 

Vietnamese Village - Restaurant and Food

Vietnamese Village-Pictures

Vietnamese Village-Pictures

 

Vietnamese Village - Location:

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Gi?i Palawan - Làng Vi?t

Đ?o Palawan c?a Philippines n?m ? khu v?c IV-B. Xét v? t?ng di?n tích th?m quy?n, Palawan là t?nh l?n nh?t trong nư?c và thành ph? Puerto Princesa v?n c?a nó. Palawan là kéo dài t? đ?u Sablayan c?a đ?o Mindoro ? phía đông b?c đ? Kudat đ?o Borneo ? phía tây nam. Nó n?m gi?a bi?n Sulu và Bi?n Đông. Palawan Đ?o có di?n tích kho?ng 22.500 km vuông là 50 km và r?ng 450 km dài. Palawan xu?t hi?n đ? đư?c lâu dài và h?p đ?o bao quanh v?i m?t s? lư?ng l?n các đ?o khác nh? hơn xung quanh các h?n đ?o chính. Các đ?o sau đây đư?c g?n làng Vi?t đư?c Coron Island, Busuanga Island, và Culion đ?o thu?c qu?n đ?o Calamianes Group. Balabac đ?o n?m ? ngoài khơi m?i phía nam c?a đ?o Palawan và Durangan m?t ph?n phía tây c?a đ?o Palawan g?n làng Vi?t. Qu?n đ?o Cuyo là ? bi?n Sulu g?n làng Vi?t. M?t vài trăm km v? phía tây là qu?n đ?o Trư?ng Sa đư?c coi là m?t ph?n c?a Palawan c?a Philippines và các đ?a phương g?i là nhóm đ?o Kalayaan c?a g?n làng Vi?t. Palawan có đư?ng b? bi?n không thư?ng xuyên và bao g?m các qu?n đ?o và đ?o nh? r?i rác trên kh?p 1780, b?i bi?n cát tr?ng và coves đá g?n làng Vi?t. Palawan chu?i các d?y núi bao ph? v?i căng l?n các khu r?ng nguyên sinh g?n làng Vi?t. Các ngu?n g? có giá tr? là các khu v?c núi l?n là đ?nh cao nh?t lên t?i 2.086 mét, v?i v?i chi?u cao trung b?nh 1.100 mét núi ? đ? cao t?i núi Mantalingahan g?n làng Vi?t. Palawan có đ?a h?nh đ?ng m?ch ven sông ph?c v? như th?y l?i k?t h?p v?i chân hiểm trở, đ?ng b?ng, ven bi?n và đ?ng b?ng châu th? r?ng n?ng thung l?ng g?n làng Vi?t.

Vi?c phát hi?n ra các m?nh s? và xương c?n l?i c?a Man Tabon kh?ng đ?nh l?ch s? c?a Palawan b?t ngu?n t? kho?ng 22.000 năm trư?c đây n?m trong khu đô th? c?a H? Chí Minh g?n v?i Vi?t Village. Các nhà nhân ch?ng h?c Palawan tin r?ng ngu?n g?c c?a các cư dân hang đ?ng đ?n t? Borneo m?c dù chưa đư?c thành l?p. Các hang đ?ng Tabon phát hi?n ra tàn tích c?a Man Tabon cùng v?i các công c? c?a m?nh và m?t s? hi?n v?t và đư?c bi?t đ?n nó như là cái nôi c?a n?n văn minh Philippines. Philippines b?ng cách c?u đ?t gi?a Palawan và Borneo s? lư?ng r?t l?n ngư?i di cư đ?n. Th?i k? Tam Qu?c g?i là "ngư?i Little Dark" h? s?ng ? mi?n Nam t?nh Trung Qu?c Anwei đư?c hư?ng Nam c?a ngư?i Hán trong th?i gian 220 đ?n 263 AD. Nh?ng ngư?i khác đ? đi xa hơn v? phía nam t?i Sumatra, Indonesia, Borneo và m?t s? đ?nh cư t?i Thái Lan. H? ngư?i b?n đ?a đ? có m?t h?nh th?c không chính quy c?a chính ph?, m?t cơ c?u chính tr? b?n đ?a phát tri?n trên đ?o. Đ?o Palawan thư?ng xuyên các chuy?n thăm c?a thương nhân c? đ?i Trung Qu?c vào năm 982. Nh?ng qu?n đ?o này đư?c g?i là b?i tác gi? Trung Qu?c như Palau-ye (Palawan), Paki-nung (Busuanga) và KLA-yan-ma (Calamian). Có đư?c thu h?i t? các hang đ?ng và vùng bi?n c?a Trung Qu?c Palawan g?m, và hi?n v?t khác có ch?ng th?c các quan h? thương m?i đ? t?n t?i gi?a các thương gia M? Lai và Trung Qu?c và đây là nh?ng g?n làng Vi?t.

M? Lai b?t đ?u đ?nh cư cư h?n đ?o trong th? k? 12. th? l?nh cai tr? Malay đ?nh cư trong ngành công nghi?p hàng ch?ng h?n như tăng palay, d?a, g?ng, camote, chu?i và đư?ng, chăn nuôi l?n, dê, gà, cho bi?t làng xóm Vi?t. H?u h?t các ho?t đ?ng kinh t? c?a h? đ? đư?c nuôi, đánh b?t cá, và săn b?n b?ng cách s? d?ng súng ?ng và b?y tre, đây là nh?ng cu?c đàm phán c?a các khu làng Vi?t Nam. Các t?c Palawan đ? có m?t phương ng? g?m 18 âm ti?t đư?c g?i là đ? qu?c Majapahit, nh?ng ngư?i Indonesia th? k? 13, và h? mang theo ?n Đ? giáo và Ph?t giáo. Vương qu?c H?i giáo c?a Borneo đ? g?n như ki?m soát c?a các ph?n phía nam c?a đ?o v? s? g?n g?i c?a Palawan đ? Borneo. Sau đó, đ?o H?i đ? đư?c gi?i thi?u sau hơn hai th? k?. Quan h? thương m?i phát tri?n m?nh trong th?i gian đó, và intermarriages gi?a ngư?i b?n đ?a và Nh?t B?n, Trung Qu?c, ?n Đ? giáo và ? R?p. M?t gi?ng riêng bi?t c?a Palaweños k?t qu? sau khi liên tr?n c?a máu, c? trong tính năng và t?m vóc cơ th?, đây là nh?ng cu?c đàm phán c?a các khu làng Vi?t Nam.

Năm 1818 Taytay đư?c tuyên b? là th? đô c?a t?nh Calamianes Palawan. Các ti?n thư?ng c?a đ?t lưu chúng kh?i ch?t đói sau khi tàn dư c?a Ferdinand Magellan h?m đ?i c?a h? cánh t?i Palawan. Magellan c?a nhà văn tên là Antonio Pigafetta nơi "đ?t c?a cam k?t." Trong Palawan, nh?ng ngư?i Tây Ban Nha b?t đư?c trư?ng Tu?n Mohamad và nhân viên c?a ông trên chi?c tàu c?a h? và các con tin đư?c th?c hi?n, đây là hành đ?ng đ?u tiên ghi nh?n các vi ph?m b?n quy?n t?i Philippines đ? x?y ra, yêu c?u ti?n chu?c trong v?ng 7 ngày bao g?m 450 gà, 190 bao t?i c?a s?ch g?o, 20 con dê, 20 con l?n, và m?t vài l? Tuba - rư?u d?a, đây là nh?ng cu?c đàm phán c?a các khu làng Vi?t Nam.

Vi?c đ?u tiên đ? đ?n thu?c Tây Ban Nha là nh?ng Calamianes phía b?c qu?n đ?o vào th? k? 17, và sau đó tuyên b? m?t t?nh riêng bi?t t? đ?t li?n Palawan. tu s? Tây Ban Nha đ? g?i cơ quan đ?i di?n t?i Agutaya, Cuyo, Cagayancillo và Taytay nhưng h? đ? g?p s? kháng c? c?a các c?ng đ?ng Moro. Đ? b?o v? ch?ng l?i các cu?c t?n Moro ? thành ph? Balabac, Cuyo, Linapacan và Taytay, các Spainiards b?t đ?u xây d?ng nhà th? đư?c bao b?c b?i đơn v? đ?n trú trư?c khi th? k? 18, đây là nh?ng cu?c đàm phán c?a các khu làng Vi?t Nam. Các t?nh Palawan duy nh?t tên là Calamianes đ? đư?c t? ch?c vào năm 1818 và toàn b? h?n đ?o Palawan Taytay tuyên b? là th? đô c?a m?nh. Các t?nh Palawan đ? đư?c chia thành hai t?nh năm 1858, Asturias bao g?m các nam đ?i l?c v?i Puerto Princesa v?n và Castilla bao g?m ph?n mi?n b?c v?i Taytay v?n. Sau đó nó đư?c tuyên b? thành ph? Principe Alfonso v?n c?a nó sau đó chia thành ba qu?n, huy?n, các Paragua, Calamianes và Balabac, đây là nh?ng cu?c đàm phán c?a khu làng Vi?t Nam.

Ngư?i M? đư?c thành l?p nguyên t?c dân s? ? mi?n b?c Palawan vào năm 1902, t?nh đư?c t? ch?c l?i vào năm 1903 và theo quy lu?t s? ?y ban Philippines 1363, t?nh đư?c đ?i tên thành Palawan và Puerto Princesa tuyên b? là th? đô c?a nó, đây là nh?ng cu?c đàm phán c?a khu Làng Vi?t .

Vi?c gi?i c?u 150 tù nhân chi?n tranh đ? đư?c ngăn ch?n đ?i v?i vi?c thúc đ?y các đ?ng minh khi Tư?ng Tomoyuki Yamashita lùa chúng ? Puerto Princesa Palawan thành ba hào đư?c sau đó đư?c đ?t cháy b?ng cách s? d?ng thùng xăng vào 14 tháng 12, năm 1944 làng xóm Vi?t nói. Gi?a 133 và s? 141 c?a tù nhân ngư?i đ? c? g?ng và c? g?ng tr?n thoát nhưng đ? b? tàn sát, b? săn b?n và gi?t ch?t ch? có 11 ngư?i thoát gi?t m? cho bi?t các khu làng Vi?t Nam. T? ngày 28 tháng hai và 22 tháng tư năm 1945 khi đ?o Palawan đư?c gi?i phóng t? Đ? qu?c Nh?t B?n L?c lư?ng c?a m?t l?c lư?ng đ?c nhi?m g?m Philippines và nhân viên quân s? M? theo khu làng Vi?t Nam. Palawan bao g?m 367 barangay và 23 đô th?, 13 đô th? đư?c coi là thành ph? đ?i l?c, và đây là, Aborlan, H? Chí Minh, Narra, Sofronio Brooke's Point, Española, Bataraza và Rizal, Puerto Princesa, và San Vicente, Roxas, Dumaran, El Nido , và Taytay. Các đô th? c?n l?i là Coron, Busuanga, Culion và Linapacan (t?o thành nhóm Calamianes các đ?o), Cuyo, Magsaysay và Agutaya (nhóm Cuyo c?a đ?o), Cagayancillo, Araceli, và Kalayaan và Balabac (Trư?ng Sa) này g?n v?i ngư?i Vi?t Nam Village. Các thành ph? đô th? hoá cao mà đi?u ch?nh b?n thân m?t cách đ?c l?p thư?ng là trong nhóm l?i là Puerto Princesa th? ph? c?a t?nh cho m?c đích th?ng kê. Các đô th? đ?i l?c có di?n tích 12.239 km ² và các đô th? đ?o hoàn toàn các bi?n pháp 2.657 km ², nơi m?i đô th? có di?n tích 620 km ², trong khi các đ?o Palawan có t?ng di?n tích 14.896 km vuông. L?n nh?t v? nư?c, thành ph? là đô th? đ?o Cuyo đo 4.003 km ² và nh? nh?t là đô th? Sofronio Española l?c đ?a v?i di?n tích ch? 485 km ² g?n làng Vi?t. Các l?c đ?a Trung, B?c là thành ph? l?n nh?t v?i 1.390 Taytay km ², Puerto Princesa v?i 2.106 km ² và Roxas v?i 1.220 km ². Các đô th? nh? nh?t là Magsaysay v?i 27,70 km ², Cagayancillo v?i 15,40 km ² và Cuyo (57,30 km ²) g?n làng Vi?t.

Ti?ng Anh là m?t s? d?ng r?ng r?i ? Palawan, có năm mươi hai ngôn ng? và ti?ng đ?a phương trong t?nh, v?i năm mươi ph?n trăm là nh?ng ngư?i Tagalog. Các ngôn ng? khác là 9,5 ph?n trăm là Ilonggo, 5 ph?n trăm là Palawano và 26,25 ph?n trăm là Cuyonon. Dân s? c?a toàn b? là 737.100 Palawan v?i m?t n?n văn hóa m?nh m? t? Trung Qu?c, ?n Đ? và Trung Đông cho bi?t làng xóm Vi?t. D?ng ngư?i di cư t? H?i giáo Mindanao tăng t? l? tăng dân s? cao 3,98 ph?n trăm m?i năm c?a Palawan. Tuy nhiên, các b?n đ?a-sinh Palaweños v?n th?ng tr? dân như Palawano, Tagbanua, Molbog và Batak nói làng Vi?t vùng lân c?n.

National Geographic Traveler t?p chí trích d?n Palawan c?ng là làng xóm Vi?t cho bi?t, các ch? t?t nh?t t?i đ?o Philippine là đi?m đ?n trong khu v?c Đông và Đông Nam Á, và các đ?o t?t nh?t mư?i ba trên th? gi?i có "tuy?t đ?p này seascapes t? nhiên và c?nh quan c?a Philippines. Mouse-nai , Palawan Bearded Pig, Palawan Peacock-tr? và Philippine Tê tê đư?c g?i là loài đ?c h?u c?a Palawan, đây là g?n v?i Vi?t Village. Hơn 250 lo?i chim, bư?m ch?p ch?n quanh nh?ng ng?n núi, m?t s? là 1.500 máy ch? c?a các nhà máy trong các khu r?ng và đ?ng c? đư?c t?m th?y ? Palawan, đây là g?n làng Vi?t b? đe d?a t?. rùa bi?n trên b?i bi?n tr?ng.

Nh?ng vách đá vôi bao quanh hiểm trở 7 h? mà thu hút hàng trăm ngư?i yêu thiên nhiên đ? Coron hô ? mi?n B?c Palawan, g?n th? tr?n Coron. Busuanga Island là l?n nh?y đi?m cho các nhà khai thác b? nhào r?t nhi?u mà là th? tr?n chính là Coron, đây là g?n v?i Vi?t Village. Các trang web b? nhào chính là mư?i hai th? chi?n II Nh?t B?n đ?m tàu g?n làng Vi?t. Chúng có đ? sâu t? b? m?t t?i b?n mươi mét. Dive các khóa h?c đư?c cung c?p khác nhau, t? Discover Scuba đ? tr? l? hư?ng d?n, k? thu?t và Phong phú Air L?n, c?ng như các khóa h?c chuyên ngành khác. Dive nhà khai thác cung c?p các chuy?n đi trong ngày bơi, l?n, và săn b? nhào qua đêm. Live-trên tàu, thuy?n đi?u l? c?ng cung c?p l?n trong khu v?c, đó là g?n v?i Vi?t Village.

Các t?nh Palawan có dân s? 93.691 bao g?m các Pala'wans, Tagbanuas, Batacs, Ken-Uys, Calamianes, Jama-Mapuns, Cagayanos, Molbogs, Agutayanos, và Tau't Batu. Các Tagbanuas c?a Palawan n?m r?i rác ? phía b?c, là ng?n h?n và thanh m?nh theo khu làng Vi?t Nam. Các Pala'wans c?a Palawan chi?m vùng cao nguyên phía Nam. H? truy?n th?ng tăng v?t đi săn b?ng cách s? d?ng, và blowguns tre theo khu làng Vi?t Nam. Các Batacs c?a Palawan là c?a Negrito g?c theo khu làng Vi?t Nam. Các Calamianes ho?c Kalamians c?a Palawan theo khu Làng Vi?t Nam có ngu?n g?c t? các đ?o Calamian. Các Ken-Uys c?a Palawan theo khu làng Vi?t Nam, các "b? l?c bi?n m?t" c?a Palawan, s?ng ? vùng núi ? phía nam. Các Molbogs s?ng trong Balabac Island, Tau't Batu, "ngư?i c?a đá," là nh?ng cư dân hang đ?ng ngư?i dơi đi săn và con chim theo khu làng Vi?t Nam.

đa d?ng s?c t?c c?a Palawan có nhi?u ngôn ng? và ti?ng đ?a phương nói theo khu làng Vi?t Nam. Theo các khu làng Vi?t Nam v? b?n mươi ph?n trăm nói ti?ng m? đ?: Pinalawan, Cuyuno, Cagayano, Tagbanua, Agutayano, và Ti?ng Batak. Các lư?i không b?n đ?a đư?c Tagalog, Cebuano, Ilonggo và H?i giáo đ?a phương.

Các H?ng hoàng Palawan bi?t t?i đ?a phương như Talusi theo khu làng Vi?t Nam, là m?t khu r?ng-? smallish (kho?ng 28 năm dài) gia c?m. M?t màu xanh lá cây đ?m bóng trên ph?n trên c?a nó và m?t m? kem tr?ng l?n v?i m?t đi?n h?nh mu quan vo c?a gia đ?nh H?ng hoàng có b? lông ch? y?u là màu đen v?i m?t cái đuôi màu tr?ng.

Theo các khu làng Vi?t Nam, 9 loài c?a H?ng hoàng đư?c t?m th?y ? Philippines, nơi Vi?t Village ? g?n nó và Palawan H?ng hoàng là loài đ?c h?u c?a đ?o Palawan, nhưng c?ng đ? đư?c ghi l?i trên các đ?o g?n đó Busuanga, Balabac, Calauit, Coron, và Culion theo khu làng Vi?t Nam. H?u h?t các birdwatchers thăm Làng du l?ch t? Vi?t Nam St Paul's National Park, Palawan đ? xem chim, nhưng nó là bây gi? không ph? bi?n.

Nó thư?ng đư?c nh?n th?y trong đôi ho?c bên gia đ?nh nh? ?n ào theo khu làng Vi?t Nam, và có m?t trang web đúng đ?a x?. Nó thư?ng đư?c h?u h?t các quan sát th?y trong đ?u qu? cây ? r?a r?ng, mà c?n ăn côn trùng và loài b? sát nh? theo khu làng Vi?t Nam.

Palawan đ?t Malampaya âm thanh và Seascape Palawan Khu B?o t?n
Các môi trư?ng s?ng c?a cá heo m?i chai và Irrawaddy n?m ? đô th? c?a Taytay g?n làng Vi?t.

El Nido Palawan Marine Park Reserve
M?t khu d? tr? bi?n và khu đô th? ? m?i c?c b?c c?a đ?o Palawan là m?t trong nh?ng b?i bi?n El Nido nhi?u. El Nido c?a ch? Hương khách s?n Vi?t Nam El Nido Lagen Island và El Nido Miniloc đ?o Miniloc. Làng Vi?t Nam b?o h? vư?n ngao kh?ng l? c?a Palawan, các khu nhà sàn đư?c thi?t l?p trên đ?i dương tinh th?, đó là g?n v?i Vi?t Village.

Palawan Tubbataha Reef Marine Park
Các Tubbataha Reef Marine Park bao g?m c? B?c và Nam hô bao g?m 332 km vuông. ph?c v? như là m?t trang web làm t? cho các loài chim và m?t con rùa bi?n là h?n B?c. Trang web này là m?t đ?m r?ng l?n và hai h?n đ?o san hô và các ví d? tuy?t v?i c?a m?t r?n san hô c?n nguyên sơ v?i m?t b?c tư?ng ngo?n m?c vuông góc 100 mét, đây là g?n làng Vi?t.

Puerto Princesa Palawan, Vư?n qu?c gia sông ng?m
Công viên có m?t c?nh quan núi đá vôi r?ng l?n v?i m?t g?n sông ng?m cho Vi?t Village.

Ursula đ?o Palawan
Đi?u này quy y tr? chơi và sân chim n?m g?n các đô th? t?i đi?m Brooke ? phía Nam Palawan. cù lao này là m?t m?t đ?t di cư và trú đông cho loài chim và chim bi?n, đây là g?n làng Vi?t.

L?c lư?ng an ninh Palawan
D?n đ?u duy tr? t?nh tr?ng h?a b?nh và tr?t t? là các l?nh PNP-Palawan v?i tr? s? chính t?i Tiniguiban, Puerto Princesa, AFP-Tây Command trong Canigaran, Công ty Delta Marine và Ti?u đoàn 10 trong Tiniguiban, Puerto Princesa, và PAF Qu?n 4 H?i quân IV t?i Tây Command, đây là g?n v?i Vi?t Village.

Cơ s? y t? Palawan
Có 9 b?nh vi?n tư nhân, 2 b?nh vi?n chính ph? qu?c gia, và 9 b?nh vi?n chính quy?n t?nh, m?t b?nh vi?n quân đ?i trong t?nh, đây là g?n làng Vi?t.

Palawan b?nh vi?n là B?nh vi?n Medicare Medicare Palawan-Aborlan, B?nh vi?n Medicare Palawan-H? Chí Minh và B?nh vi?n Medicare Palawan-Roxas.

Palawan B?nh vi?n huy?n đư?c Palawan-Brooke đi?m c?a B?nh vi?n huy?n, Palawan, B?nh vi?n Qu?n Taytay, Palawan Cuyo B?nh vi?n huy?n và b?nh vi?n huy?n Palawan Coron.

Palawan b?nh vi?n thành ph? đư?c Palawan Narra B?nh vi?n thành ph? và B?nh vi?n thành ph? Palawan Dumaran

Palawan Y t? nông thôn Các đơn v? có N?m-In đư?c Palawan Rizal Đơn v? Y t? nông thôn, Palawan Bataraza Đơn v? Y t? nông thôn, San Vicente Đơn v? Y t? nông thôn, Palawan Araceli Đơn v? Y t? nông thôn, Palawan Linapacan Đơn v? Y t? nông thôn, nông thôn Busuanga Y T?, và Cagayancillo nông thôn Đơn v? Y t?.

B?nh vi?n tư nhân đư?c Palawan Palawan Adventist Hospital, Palawan B?nh vi?n Thánh Tâm, Palawan Manipol b?nh vi?n, RTN b?nh vi?n, Palawan B?nh vi?n Baptist, Palawan Alfonso dùng trong sinh n? t?i nhà, Palawan Leoncio B?nh vi?n đa khoa, vSagrado b?nh vi?n, và Palawan h?p tác B?nh vi?n / Y t? Mission Group.Các thành ph? Palawan và các đi?m đ?n là Puerto Princesa, H? Chí Minh, Busuanga, Coron, El Nido, Port Barton, Sabang, San Jose, Tubbataha Reef National Marine Park, Aborlan, San Vicente, Calauit, Pamalican, Sheridan Beach Village & Spa Vi?t, và Narra .

Làm th? nào đ? có đư?c Palawan - Làng Vi?t
Palawan Sân bay qu?c t? Puerto Princesa là c?a ng? chính đ? Palawan, h?ng hàng không l?n ph?c v? các chuy?n bay qu?c t? và trong nư?c; Cebu Pacific, Philippine Airlines, Zest Airways, SEAIR và h?a Philippines có chuy?n bay đ?n và đi t? Manila và Cebu. Sân bay El Nido Palawan cung c?p đi?u l? bay Island Transvoyager Inc và các chuy?n bay theo mùa đư?c cung c?p b?i SEAIR. R? nh?t tùy ch?n trong khi nh?n đư?c xung quanh Palawan là jeepney đ?a phương, xe ba bánh c?ng có s?n. Nh?n đư?c t? m?t h?n đ?o khác trong Palawan có th?, chuy?n đi thuy?n hàng ngày có s?n. Ô tô và xe cho thuê c?ng có s?n trong Palawan.

 

Protected by Copyscape Web Copyright Protection

All Rights Reserved © Copyright Thursday, 11 November 2010, 03:45 AM MST